Pravidla únorové FB soutěže o Albert poukaz

Úplná pravidla soutěže dále jen„Spotřebitelská soutěž NATURE´S PROMISE“

Smyslem těchto pravidel je výhradní úprava spotřebitelské soutěže „Spotřebitelská soutěž NATURE´S PROMISE“ ve vztahu ke spotřebitelům. Smyslem této spotřebitelské soutěže je správné zodpovězení soutěžní otázky a účast v soutěži na facebookových stránkách pořadatele specifikovaných dále, ve které soutěžící může vyhrát 1x poukaz na nákup v Albertu v hodnotě 500 Kč.

Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácená verze těchto pravidel uvedená v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků odsouhlasených organizátorem soutěže.

 • Pořadatel
  společnost Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 44012373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306379
 • Organizátor:
  společnost PROMOTIME, s.r.o., IČO: 26141302, DIČ: CZ26141302, se sídlem U dubu 1057/6, 147 00 Praha 4 – Braník, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866
 • Název soutěže:
  „Spotřebitelská soutěž NATURE´S PROMISE“ (dále jen „soutěž“)
 • Doba trvání soutěže:
  od 22. 02. 2021 16:00:00 do 08. 03. 2021 23:59:59 hod (dále jen „doba konání soutěže“)
 • Místo konání soutěže:
  Soutěž probíhá na území České republiky.
  (dále jen „místo konání soutěže“)
 • Výhry v soutěži:
  1x poukaz na nákup v Albertu v hodnotě 500 Kč.

Podmínky účasti:

 1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm a doručovací adresou v České republice, které splní podmínky soutěže dále stanovené, s výjimkou osob uvedených v odstavci „b“ tohoto článku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, organizátora nebo fyzické osoby, které se spolupodílejí na organizaci a provozování soutěže, a to včetně jejich rodinných příslušníků. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, ztrácí nárok na výhru a výhra nebude předána.

Podmínky soutěže:

 1. Soutěžící v době od 22. února 2021 16:00:00 hod do 8. března 2021 23:59:59 hod a místě konání soutěže odpoví na soutěžní otázku.
 2. Otázka bude zveřejněna na facebookové stránce pořadatele www.facebook.com/naturespromise.cz/, soutěžící odpověď na soutěžní otázku uvede do komentáře pod příspěvkem.
 3. Každá fyzická osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou.
 4. Soutěží se o 1x poukaz na nákup v Albertu v hodnotě 500 Kč.
 5. Výhru získává 1 soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku na facebookovém profilu a bude vylosováni Organizátorem.
 6. Termín slosování je09. 03. 2021 v 12:00:00
 7. Výherce bude vylosován Organizátorem.
 8. V  případě výhry bude výherce o výhře informován Organizátorem bezprostředně po vylosování prostřednictvím zprávy na facebookový profil, ze kterého odeslal správnou odpověď a bude vyzván ke sdělení jména, příjmení, doručovací adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla prostřednictvím webového formuláře zaslaného Organizátorem pro potřeby doručení výhry. Údaje je výherce povinen sdělit do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy Organizátora. V případě, že výherce údaje nezašle v určeném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora.
 9. Výhra bude výherci zaslána prostřednictvím společnosti IN TIME SPEDICE, spol. s.r.o., IČ 25722174 do 1 měsíce od skončení soutěže nebo si ji výherce může po skončení soutěže vyzvednout osobně v Praze u Organizátora na adrese: Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany.
 10. V případě osobního vyzvednutí o tom musí výherce Organizátora předem informovat a to mailem na adresu natures_promise@promotime.net, a to minimálně 2 dny před osobním vyzvednutím. V případě, že si výherce nevyzvedne výhru osobně na uvedené adrese nebo prostřednictvím společnosti IN TIME SPEDICE, spol. s.r.o. a výhra tak bude vrácena zpět odesílateli – Organizátorovi, ztrácí výherce na výhru nárok a tento nárok propadne ve prospěch Organizátora, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoli jinou kompenzaci ze strany Organizátora. V případě, že se nezúčastní potřebný počet soutěžících (min. 1 soutěžící, který správně zodpoví soutěžní otázku), propadají výhry ve prospěch Organizátora, pokud Organizátor nerozhodne jinak.
 11. Soutěžící svou účastí v soutěži výslovně udělují souhlas s tím, že v případě jejich výhry může Organizátor soutěže zveřejnit jejich osobní údaje a informaci o jejich výhře po ukončení soutěže na webové stránce www.naturespromise.cz, na facebookových stránkách facebook.com/naturespromise.cz . Osobní údaje, které je Organizátor oprávněn zveřejnit, jsou: registrované jméno/přezdívka na sociálních sítích, křestní jméno výherce, počáteční písmeno příjmení výherce a město, ze kterého výherce pochází, resp. město, do kterého se výhra doručuje (např. Pavel T., Praha).

Další důležité podmínky soutěže:

 1. Soutěžící zúčastněním se soutěže souhlasí s pravidly této soutěže.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně a bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání nebo soutěž předčasně ukončit, prodloužit, zrušit či pozastavit. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno ve formě písemného dodatku k těmto pravidlům, který bude zveřejněn.
 3. Pořadatel ani Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení nebo nedoručení zásilky s výhrou v podobě 1x poukaz na nákup v Albertu v hodnotě 500 Kč.
 4. Pořadatel ani Organizátor nezodpovídá za vzniklé škody, v případě nemožnosti doručení výhry v důsledku nesprávné nebo nečitelné adresy uvedené soutěžícím.
 5. Úplné aktuální znění pravidel soutěže bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.naturespromise.cz a zároveň uloženo v písemné podobě na adrese PROMOTIME, s.r.o Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 – Modřany.
 6. V případě dotazů se soutěžící mohou obracet na Infomail Organizátora na e-mailové adrese: natures_promise@promotime.net.
 7. Organizátor soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Organizátor má právo vyloučit kteréhokoli ze soutěžících v případě, že by takový soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Organizátora o námitce je konečné.
 8. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou.
 9. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook, Inc. a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel i Organizátor tímto osvobozují společnost Facebook, Inc. od všech závazků. 

Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů:

Pořadatel tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („Zákon“) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, sděluje účastníkům akce následující informace týkající se zpracování jejich osobních údajů:

 1. Správcem je Albert Česká republika, s.r.o., se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ 44012373, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 306379;
 2. Zpracovatelem je společnost PROMOTIME, s.r.o., se sídlem U dubu 1057/6, Braník, 147 00 Praha 4, IČ: 26141302, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73866; a společnost IN TIME SPEDICE, spol. s r.o., IČ 25722174, Praha 8, Pobřežní 18/16, PSČ 18600, C 64309 vedená u Městského soudu v Praze;
 3. Účelem zpracování osobních údajů výherců soutěže je zaslání výhry soutěže „Spotřebitelská soutěž NATURE´S PROMISE“ ve smyslu těchto pravidel, právním základem pro zpracování je udělený souhlas subjektu údajů;
 4. Předmětem zpracování budou osobní údaje výherců soutěže v rozsahu (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) doručovací adresa v rozsahu ulice, číslo popisné, město, PSČ, iv) e-mailová adresa a v) telefonní číslo;
 5. Osobní údaje výherců soutěže budou zpracovávány po dobu 6 měsíců od okamžiku jejich poskytnutí prostřednictvím webového formuláře;
 6. Osobní údaje výherců soutěže nebudou zpřístupněny žádné třetí osobě vyjma doručovatele výhry, nebudou přeneseny do žádné třetí země a ani nebudou v jakékoli formě zveřejněny, vyjma webové stránky www.naturespromise.cz, facebookové stránky a instagramového profilu;
 7. Výherce soutěže má právo přístupu k jeho osobním údajům a právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů. Výherce soutěže má právo i na přenositelnost osobních údajů.
 8. Pokud by se výherce soutěže domníval, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může
  1. Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
 9. Výherce soutěže, při podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 10. Výherce soutěže má dále právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud výherce soutěže odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, bude ukončena jeho účast v akci. Odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu před jeho odvoláním.
 11. Výherce soutěže může uplatnit svá výše uvedená práva prostřednictvím zpracovatele, Klostermannova 1563/4, 143 00 Praha 4 Modřany nebo e-mailem na e-mailovou adresu: natures_promise@promotime.net

Organizátor soutěže nezpracovává osobní údaje účastníků soutěže.
V Praze dne 22. 02. 2021CLOSE
CLOSE